مهدی جعفری کمانگر

  • 14

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / مدیریت دولتی
1
تعداد فعالیت های دانشی
3
تعداد بازدید پروفایل
4
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
1
تعداد سوال ها
1
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)