سیدوحید دانشیار

  • 190

سامانه مدیریت دانش

نظام نوآوری کشاورزی

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / علوم دامی
5
تعداد فعالیت های دانشی
8
تعداد بازدید پروفایل
9
تعداد دانلود ها
2
فعالیت ها در انجمن ها
1
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
1
کامنت گذاری در دانش ها
2
تعداد اعلام بکارگیری دانش

افتخارات

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (5)