فاطمه مهرین فر

  • 172

سامانه مدیریت دانش

نظام نوآوری کشاورزی

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / زراعت
6
تعداد فعالیت های دانشی
12
تعداد بازدید پروفایل
33
تعداد دانلود ها
4
فعالیت ها در انجمن ها
2
تعداد سوال ها
2
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (6)