مریم شفیعی

  • 272

سامانه مدیریت دانش

سامانه دانش کشاورزی

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / علوم دامی
3
تعداد فعالیت های دانشی
5
تعداد بازدید پروفایل
9
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (3)