مدیر سامانه

  • 1807.3

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
8
تعداد فعالیت های دانشی
18
تعداد بازدید پروفایل
22
تعداد دانلود ها
6
فعالیت ها در انجمن ها
8
تعداد سوال ها
7
تعداد پاسخ ها
11
کامنت گذاری در دانش ها
51
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (8)