نقش و جایگاه زنان روستایی(کشاورز)در فعالیتهای کشاورزی

230/99 1399/10/08 یافته علمی 51 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 10

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته علمی

زمینه :

زنان روستایی

منبع یافته علمی :

مقالات علمی

چکیده :

طی نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مربوط به مطالعات زنان، زنان روستایی باداشتن تجربه و دانش بومی در زمینه تولید محصولات غذایی، نقش بسیار مهمی در کشاورزی و در نتیجه تولید50تا60درصدغذای جهان را به عهده دارند. میانگین مشارکت زنان روستایی ایران نیز حدود 40 درصد برآورد شده است. همچنین به طورکلی یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ آنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ- ﺗﺮوﻳﺠﻲ، راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲداری وﺟﻮد دارد.

مستندات :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها