تحلیل وضعیت بهره برداران و مروجین کشاورزی استان مازندران

256/99 1399/10/20 یافته علمی 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته علمی

زمینه :

ترویج و آموزش کشاورزی

منبع یافته علمی :

هشتمین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

چکیده :

این مطالعه با هدف بر رسی وضعیت بهره برداران ، کشاورزان و مروجان کشاورزی استان مازندران در نظام نوین ترویج کشاورزی اجرا شد . جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه بهره برداران کشاورزی در سطح استان مازندران و 22 شهرستان این استان و همچنین کلیه مروجین و کشاورزان در سطح استان مازندران بودند که بصورت سرشماری انجام شد. در این مطالعه از روش تحقیقات اسنادی بهره گرفته شد و از آمار واطلاعات مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان مازندران استفاده شد .نتایج نشان داد بیش از 50 درصد بهره برداران کشاورزی استان بیسواد هستند و یا در حد خواندن و نوشتن سواد دارند و همچنین حدود 75 درصد بهره برداران کشاورزی استان دارای فعالیتهای زراعی هستند .از مجموع 413 مروجی که در سطح استان مشغول فعالیت هستند 231 نفر (55.9 %) مروج زن هستند.

مستندات :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها