(اثر تنش شوری، خشکی و سرما بر برخی شاخص¬های رشدی نارنج (Citrus aurantium)

297/99 1399/12/05 یافته های علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

نام نشریه / همایش :

سمینار علمی گروه میوه کاری دانشگاه گیلان

چکیده ترویجی :

چکیده نارنج از جمله مرکباتی متحمّل به دماهای پایین می¬باشد که در شمال کشور به¬طور گسترده کشت می¬گردد. در این بررسی میزان تحمّل نارنج به سه تنش خشکی، سرما و شوری مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه¬های نارنج رشد یافته در شرایط گلخانه در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت جداگانه تحت تأثیر سطوح مختلف تنش¬های خشکی با سطوح آبیاری 2، 4، 6 و 8 روز، شوری با سطوح 0،30، 60 و 90 میلی¬مول کلرید سدیم و در معرض دماهای 0، 4، 8 و 12 (به عنوان شاهد) درجه سانتی¬گراد، قرار گرفتند و برخی شاخص¬های رشد اندازه¬گیری گردید. در طی اعمال تنش¬ها ارتفاع گیاهچه¬ها و میزان EC بطور معنی¬داری تحت تأثیر قرار گرفتند، بطوری که بیشترین ارتفاع و کمترین میزان EC در گیاهان شاهد ملاحظه شد. میزان کلروفیل نیز در طی تیمار کاهش معنی¬داری را نشان داد که بالاترین میزان کلروفیل در مرحله اوّل بدست آمد، به¬جزء تیمار سرما که بالاترین میزان کلروفیل در مرحله دوّم دیده شد البته با مرحله¬ی اوّل تفاوت معنی¬داری نداشت. وزن تر و خشک ریشه، در طی تنش خشکی تفاوت معنی¬داری را نشان نداد، همچنین در تنش سرما و شوری فقط وزن تر تفاوت معنی¬داری را نشان داد.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها