تاثیر کشت دوم برنج بر تغییر خصوصیات کیفی خاک اراضی شالیزاری

304/99 1399/12/08 یافته علمی 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته علمی

زمینه :

خاکشناسی

منبع یافته علمی :

بررسیهای پژوهشی در خاهای شالیزاری منطقه

چکیده :

نتیج هگیری  کشت دوم برنج به روش غرقابی، تغییراتی در خاک های شالیزاری به دنبال داشته است.  خصوصیات کیفی از جمله هدایت الکتریکی در لایه سطحی خاک اراضی تحت کشت برنج، به دلیل مصرف مصرف آب چاه، کودهای شیمیایی و بجاماندن املاح افزایش یافته است.  میزان ماده آلی کاهش یافت.  فراهمی عناصر غذایی تغییر نموده است.

مستندات :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها