راهنمای جامع اصول سرمایش در گلخانه ها

452/00 1400/02/10 یافته های علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

محصولات گلخانه ای

نام نشریه / همایش :

https://agrilib.areeo.ac.ir/book_9050.html

چکیده ترویجی :

رشـد جمعیـت و افزایـش نیاز بـه مـواد غذایی، دو مسـئله مهـم در تأمیـن نیازهـای غذایـی جوامـع در حال پیشـرفت از جملـه ایران اسـت. در این میان نقش بهره گیـری مؤثر و بهینه از منابـع محدود آب و خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت.روشهای معمول کشـت در هوای آزاد بر اسـاس مسـاعدبودن شـرایط محیط انجـام میشـوند. در روشهای معمول کشـت، تمامـی عملیـات کاشـت تـا برداشـت تابـع شـرایط محیطـی اسـت. ایجـاد گلخانـه بـرای تولیـد محصـوالت کشـاورزی به دلیـل امـکان کنتـرل عوامـل محیطـی تأثیرگذار بـر تولید و امـکان اسـتفاده بهینـه از منابع آب و خـاک و نهاده ها در تولید محصـول خـارج از فصل جایگاه ویژه ای یافتـه و آن را به عنوان یـک روش تولیـد با بهـره وری بـالا معرفی کرده اسـت. طـی سـالهای اخیـر احـداث واحدهـای گلخانـه ای در کشـور رشـدی روزافـزون داشـته اسـت. در واقع گلخانـه مانند یـک فناوری جدید مورد پذیرش کشـاورزان قرار گرفته اسـت. مزایـای ایـن روش کشـت عبارتنـد از تولیـد خـارج از فصل، امکان کنترل عوامل محیطی، امکان کشـت هر محصول در هر منطقـه آب و هوایـی، کنترل آفـات و بیماریهـا، مصرف کمتر آب، بازدهـی بـالای تولیـد، دوام محصـول پـس ازبرداشـت، قیمـت بالاتـر محصول بـرای فـروش در خارج از فصل کشـت در محیـط آزاد و... . مسـاحت کل گلخانه هـا در دنیـا در سـال 2018 برابـر 497000هکتـار بـوده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت که مسـاحت کشـت زیر پوشـش )کشـت حفاظت شده( 6305000 هکتـار گـزارش شـده اسـت. کشـورهای چیـن، ژاپـن، هنـد، اسـپانیا، ایتالیـا، ترکیـه و هلنـد از بزرگتریـن تولیدکننـدگان محصـوالت گلخانـه ای هسـتند. بررسـی آمار سـطح زیر کشـت محصـولات گلخانه ای در کشـور (جدول1 ) نشـان میدهـد از مجمـوع 11941 هکتـار گلخانـه در پایان سـال 1396 ،حـدود 8489 هکتـار بـه محصـولات سـبزی و صیفـی و 3452 هکتـار به گل و گیاهان زینتـی، توت فرنگی و سـایر محصـوالت گلخانـه ای اختصـاص یافته اسـت.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها