هرس درختان میوه

259/99 1399/10/30 پیشنهاد 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 10

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

میوه های هسته دار

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

هرس بطور کلی علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندامهای مختلف گیاه می باشد که بمنظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت مسیر رشد و باروری گیاه یا بطور کلی اصالح و بهبود نمای ظاهری که در نهایت باعث تنظیم و کنترل رشد،گلدهی و میوه دهی میگردد. دالیل انجام هرس: 1-نگهداری اندازه درخت در حد مطلوب و جلوگیری از رشد بیش از حد و تراکم باالی شاخه ها 2-حذف شاخه های خشکیده،بیمار،ضعیف و شکسته 3-حذف شاخه های روی هم افتاده و خمیده 4-خلوت کردن قسمت داخلی که در نتیجه سبب چرخش بهتر هوا داخل شاخه ها،دریافت بیشتر نور توسط شاخه های داخلی تاج و کاهش مقاومت در برابر باد میگردد. 5-تحریک گلدهی و میوه دهی در درختان و درختچه ها:در این حالت شخص هرس کار می بایست در مورد فیزیولوی درخت،شناخت انواع جوانه ها،نحوه گلدهی)روی شاخه های فصل جاری،یکساله،دوساله و ...( و نحوه رشد و نمو درخت مورد نظر اطالعات کافی داشته باشد به عنوان مثال درختچه توری و پیروکانتا اگر بصورت غیر اصولی هرس شوند تا چندین سال تولید گیاه و میوه نخواهیم داشت. 6-جوان سازی درختان و درختچه های مسن )Rejuvination :)عکس العمل درختان مختلف در مقابل هرس جوان سازی بسیار متفاوت بوده و برخی عکس العمل مثبت و برخی عکس العمل منفی نشان می دهند. به هر حال قبل از اقدام به چنین عملی می بایستی مطالعات و بررسی های اولیه به صورت دقیق انجام گیرد و این عمل به صورت تدریجی و طی چند سال و تحت نظر متخصص و کارشناس امر انجام شود و از هرس های شدید و یکباره به منظور جوان سازی درخت جدا خودداری شود.

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

چکیده ترویجی :

هرس بطور کلی علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندامهای مختلف گیاه می باشد که بمنظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت مسیر رشد و باروری گیاه یا بطور کلی اصالح و بهبود نمای ظاهری که در نهایت باعث تنظیم و کنترل رشد،گلدهی و میوه دهی میگردد. دالیل انجام هرس: 1-نگهداری اندازه درخت در حد مطلوب و جلوگیری از رشد بیش از حد و تراکم باالی شاخه ها 2-حذف شاخه های خشکیده،بیمار،ضعیف و شکسته 3-حذف شاخه های روی هم افتاده و خمیده 4-خلوت کردن قسمت داخلی که در نتیجه سبب چرخش بهتر هوا داخل شاخه ها،دریافت بیشتر نور توسط شاخه های داخلی تاج و کاهش مقاومت در برابر باد میگردد. 5-تحریک گلدهی و میوه دهی در درختان و درختچه ها:در این حالت شخص هرس کار می بایست در مورد فیزیولوی درخت،شناخت انواع جوانه ها،نحوه گلدهی)روی شاخه های فصل جاری،یکساله،دوساله و ...( و نحوه رشد و نمو درخت مورد نظر اطالعات کافی داشته باشد به عنوان مثال درختچه توری و پیروکانتا اگر بصورت غیر اصولی هرس شوند تا چندین سال تولید گیاه و میوه نخواهیم داشت. 6-جوان سازی درختان و درختچه های مسن )Rejuvination :)عکس العمل درختان مختلف در مقابل هرس جوان سازی بسیار متفاوت بوده و برخی عکس العمل مثبت و برخی عکس العمل منفی نشان می دهند. به هر حال قبل از اقدام به چنین عملی می بایستی مطالعات و بررسی های اولیه به صورت دقیق انجام گیرد و این عمل به صورت تدریجی و طی چند سال و تحت نظر متخصص و کارشناس امر انجام شود و از هرس های شدید و یکباره به منظور جوان سازی درخت جدا خودداری شود.

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها