استفاده از کارشناسان بر اساس تخصص و مهارت

261/99 1399/11/08 پیشنهاد 67 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

صرف بیشتر زمان کارشناس جهت ثبت داده در سامانه های مختلف و صدور حواله جهت توزیع نهاده عدم استفاده از توانمندی و تخصص کارشناس

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

انجام ثبت داده و امور سامانه توسط بخش خصوصی و مرتبط

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

استفاده از کارشناسان با توجه به تخصص و مهارت

چکیده ترویجی :

صرف بیشتر زمان کارشناس جهت ثبت داده در سامانه های مختلف و صدور حواله جهت توزیع نهاده عدم استفاده از توانمندی و تخصص کارشناس

همرسانی

دیدگاه ها