تاثیر روشهای مدیریت زراعی در کشت مجدد برنج در مزارع کشاورزان استان مازندران

298/99 1399/12/07 پیشنهاد 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 1

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

غلات

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

روشهای زراعی شامل، بکارگیری مناسب تاریخ کاشت، تراکم و میزان مصرف کودهای پایه و سرک، کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریهای مهم بر اساس یافتههای تحقیقاتی حاصل از دو پروژهه تحقیقی در طی سالهای زراعی 1394 تا 1396 کشت مجدد برنج در استان مازندران است . بهترین تاریخ کاشت نیمه اول مرداد ماه، بهترین تراکم کشت 20 × 20 و میزان نیترژون خالص توصیه شده 60 تا 90 کیلوگرم در هکتار، برای کنترل علفهای هرز فقط وجین دستی، و برای کنترل آفات و بیماریهای مهم برنج حداکثر دو بار سمپاشی بر علیه کرم ساقه خوار و بلاست میباشد )فلاح و دیگران، 1398 ) . بنابراین جهت انجام مدیریت صحیح در سطح مزرعه کشاورزان و با همکاری ترویج استان مازندران، سطحی معادل 1000 متر مربع از ارقام طارم، بینام و کوهسار در سه مکان زمین کشاورزان واقع در شهرستانهای آمل، بابل و فریدونکنار، اجرا خواهد شد . درصد خسارت کرم ساقه خوار و بیماری بلاست در دو مرحله رویشی و زایشی سنجش خواهد شد . صفات زراعی ارتفاع بوته، تعداد خوشه در کپه، تعداد دانه پر و پوک، وزن هزار دانه، قبل از برداشت محصول سنجش و عملکرد با پنج کیلگیری برای هر رقم، با رقم شاهد زمین کشاورز مقایسه خواهد شد . دادههای حاصل در قالب دو روش مدیریت زراعی، رقم و مکان، تجزیه مرکب خواهد شد

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

الهیار فلاح

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

"3-04-0453-026-990155"

چکیده ترویجی :

روشهای زراعی شامل، بکارگیری مناسب تاریخ کاشت، تراکم و میزان مصرف کودهای پایه و سرک، کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریهای مهم بر اساس یافتههای تحقیقاتی حاصل از دو پروژهه تحقیقی در طی سالهای زراعی 1394 تا 1396 کشت مجدد برنج در استان مازندران است . بهترین تاریخ کاشت نیمه اول مرداد ماه، بهترین تراکم کشت 20 × 20 و میزان نیترژون خالص توصیه شده 60 تا 90 کیلوگرم در هکتار، برای کنترل علفهای هرز فقط وجین دستی، و برای کنترل آفات و بیماریهای مهم برنج حداکثر دو بار سمپاشی بر علیه کرم ساقه خوار و بلاست میباشد )فلاح و دیگران، 1398 ) . بنابراین جهت انجام مدیریت صحیح در سطح مزرعه کشاورزان و با همکاری ترویج استان مازندران، سطحی معادل 1000 متر مربع از ارقام طارم، بینام و کوهسار در سه مکان زمین کشاورزان واقع در شهرستانهای آمل، بابل و فریدونکنار، اجرا خواهد شد . درصد خسارت کرم ساقه خوار و بیماری بلاست در دو مرحله رویشی و زایشی سنجش خواهد شد . صفات زراعی ارتفاع بوته، تعداد خوشه در کپه، تعداد دانه پر و پوک، وزن هزار دانه، قبل از برداشت محصول سنجش و عملکرد با پنج کیلگیری برای هر رقم، با رقم شاهد زمین کشاورز مقایسه خواهد شد . دادههای حاصل در قالب دو روش مدیریت زراعی، رقم و مکان، تجزیه مرکب خواهد شد

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها