طرح تحقیقی ترویجی مقایسه عملکرد لاین امید بخش کنجد 1093با رقم شاهد اولتان در مزارع زارعین مازندران

378/99 1399/12/14 پیشنهاد 64 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

دانه های روغنی

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

بمنظور دستیابی و معرفی لاین برتر از لحاظ خصوصیات مطلوب زراعی از جمله زودرسی، تحمل به بیماری، عملکرد دانه مناسب و سازگار به شرایط اقلیمی سواحل خزر لاین‌ جدید کنجد بهمراه شاهد منطقه در قالب طرح های تحقیقی ترویجی در سال 1396 در استان مازندران در دو منطقه ساری و بهشهر به مدت یک سال زراعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. لاین شماره 1093 برآمده از پروژه سازگاری دو ساله سالهای 93 و 94 به شماره 93116 با رقم شاهد اولتان به عنوان شاهد منطقه مقایسه شدند. مقایسه میانگین عملکرد دانه در دو منطقه دشت ناز ساری و حسین آباد بهشهر بصورت دو به دو با تست T انجام گرفت که بیانگر تفاوت معنی¬دار میانگین عملکرد دانه در سطح احتمال 1٪ بین لاین 1093 با میانگین عملکرد 5/1287 کیلوگرم در هکتار و شاهد اولتان با میانگین عملکرد 25/1041 کیلوگرم در هکتار از نظر آماری می¬باشد. میانگین صفات مورد بررسی لاین 1093 نشان می¬دهد که این لاین دارای طول دوره گل-دهی 29 روز، طول دوره رویش 85 روز، ارتفاع بوته 37/154 سانتیمتر، تعداد کپسول در بوته 75/90 عدد، تعداد شاخه فرعی 12/4 و وزن هزار دانه 12/3 گرم می¬باشد. لاین 1093 از لحاظ بیماری های لکه برگی و پوسیدگی ریشه و طوقه متحمل می¬باشد. با توجه به تحمل این لاین به عوامل بیماریزا، می¬تواند جایگزین مناسبی برای کشت در استان باشد.

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

سید عباسعلی اندرخور ؛ مطهره السادات دهقانی

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

960536-062-0353-60-3

چکیده ترویجی :

بمنظور دستیابی و معرفی لاین برتر از لحاظ خصوصیات مطلوب زراعی از جمله زودرسی، تحمل به بیماری، عملکرد دانه مناسب و سازگار به شرایط اقلیمی سواحل خزر لاین‌ جدید کنجد بهمراه شاهد منطقه در قالب طرح های تحقیقی ترویجی در سال 1396 در استان مازندران در دو منطقه ساری و بهشهر به مدت یک سال زراعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. لاین شماره 1093 برآمده از پروژه سازگاری دو ساله سالهای 93 و 94 به شماره 93116 با رقم شاهد اولتان به عنوان شاهد منطقه مقایسه شدند. مقایسه میانگین عملکرد دانه در دو منطقه دشت ناز ساری و حسین آباد بهشهر بصورت دو به دو با تست T انجام گرفت که بیانگر تفاوت معنی¬دار میانگین عملکرد دانه در سطح احتمال 1٪ بین لاین 1093 با میانگین عملکرد 5/1287 کیلوگرم در هکتار و شاهد اولتان با میانگین عملکرد 25/1041 کیلوگرم در هکتار از نظر آماری می¬باشد. میانگین صفات مورد بررسی لاین 1093 نشان می¬دهد که این لاین دارای طول دوره گل-دهی 29 روز، طول دوره رویش 85 روز، ارتفاع بوته 37/154 سانتیمتر، تعداد کپسول در بوته 75/90 عدد، تعداد شاخه فرعی 12/4 و وزن هزار دانه 12/3 گرم می¬باشد. لاین 1093 از لحاظ بیماری های لکه برگی و پوسیدگی ریشه و طوقه متحمل می¬باشد. با توجه به تحمل این لاین به عوامل بیماریزا، می¬تواند جایگزین مناسبی برای کشت در استان باشد.

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها