اجرای آمایش سرزمین و فناوریهای نوین در کشاورزی

497/00 1400/04/17 پیشنهاد 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 3

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

حوزه بهبود تولیدات گیاهی

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

امروزه کشاورزی به صورت سنتی و نیمه مکانیزه مدیریت می شود که دارای معایب زیادی بوده که عبارتند از: 1- هدررفت منابع شامل آب، خاک، نهاده های کشاورزی و دامی 2- افزایش هزینه های کشاورزی 3- خطرات زیست محیطی 4- اقتصادی نبودن محصول

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

دنیای فناوری کشاورزی یا همان تکنوکشاورزی با سرعت زیادی در حال تغییر و تحول است. آمیختن فناوری باعث شده است که امور سخت کشاورزی به شیوۀ خودکار انجام شوند و کشاورزان دانش و بینش وسیع تری در خصوص محصولات خود به دست آورند. این فناوریها شامل حسگرها، فناوری های مرتبط با تولید غذا، اتوماسیون سازی، مهندسی کشاورزی، آب مغناطیسی، نانو در کشاورزی، سوپر جاذب ها، انرژی هسته ای در کشاورزی و... می باشند که دارای مزایایی به شرح ذیل می باشد: 1- حفظ منابع آب و خاک 2- کاهش هرینه های کشاورزی 3- کاهش خطرات زیست محیطی 4- افزایش درآمد و بالا بردن رفاه نسبی کشاورزان 5- سایر مزایای دیگر

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

1- مطالعه همه جانبه و اجرای آمایش سر زمین در کشور 2- با توجه به ظرفیت منطقه و آمایش سرزمین فنآوری نوین را بکار برد. 3- تامین اعتبار کافی برای اجرای آمایش سرزمین و فناوریها نوین کشاورزی از سوی دولت 4- فرهنگ سازی و آموزشهای لازم به مردم از طریق رسانه های ملی، آموزشهای گروهی، انفرادی، مدرسه در مزرعه، مشاوره فنی، سایتهای الگویی و غیره 5- ارتباط مستمر دانشگاههای کشاورزی، مراکز تحقیقاتی و اجرا 6- انتخاب یک منطقه بصورت پایلوت و اجرای فناوریهای نوین کشاورزی با همکاری تمام دستگاههای اجرایی 6-

چکیده ترویجی :

امروزه کشاورزی به صورت سنتی و نیمه مکانیزه مدیریت می شود که دارای معایب زیادی بوده که عبارتند از: 1- هدررفت منابع شامل آب، خاک، نهاده های کشاورزی و دامی 2- افزایش هزینه های کشاورزی 3- خطرات زیست محیطی 4- اقتصادی نبودن محصول

همرسانی

دیدگاه ها