اثر پوترسین تحت تنش غرقابی و خشکی در پایه‌های کاریزوسیترنج و ولکامریانا و اثر آن‌ها بر پیوندک پرتقال رقم والنسیا

200/99 1399/09/23 پایان نامه 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

مقطع :

دکترا

نام دانشگاه :

دانشگاه بوعلی سینا

سال ارائه :

1398

چکیده ترویجی :

چکیده: اثرات سه مرحله محلول‌پاشی برگی پوترسین در غلظت‌های مختلف (0، 1 و 2 میلی‌مولار) تحت تنش‌های خشکی (3/0 ظرفیت مزرعه)، غرقاب و شرایط 8/0 ظرفیت مزرعه بر برخی از ویژگی¬های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ملکولی پایه‌های یکساله ولکامریانا و کاریزوسیترنج و اثر آن‌ها بر پیوندک پرتقال رقم والنسیا طی پژوهشی دو ساله بررسی شد. تنش خشکی طی 70 روز و تنش غرقابی طی دوره 45 روز شامل دو دوره 9 روزه غرقاب و 6 روز برای احیا و در ادامه 15 روز غرقاب انجام شد. تنش خشکی و غرقابی باعث افزایش مقدار نشت یونی، وزن ویژه برگ، محتوای قندهای محلول، غلظت پرولین آزاد برگ و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان شامل سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و کاتالاز، محتوای کاروتنوئیدها، غلظت دی‌اکسیدکربن زیر روزنه‌ای و بیان نسبی ژن‌های کلروفیلاز، NCED3، ADC، SAMDC، SPMS، RD22، Nac2، و LEA5 و کاهش وزن تر و وزن خشک اندام¬ها، طول و قطر ریشه و ساقه، تعداد برگ¬ها، سطح برگ کل گیاه، محتوای نسبی آب برگ، محتوای کلروفیل، تراکم روزنه، میزان فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه‌ای، ارزش سبزینه (SPAD) و پروتئین‌های محلول برگ گردید. نتایج هم¬چنین نشان داد که محلول‌پاشی پوترسین وزن ویژه برگ، نشت یونی، غلظت دی‌اکسید کربن زیر روزنه، و بیان ژن کلروفیلاز را کاهش و بقیه صفات فوق را در پایه‌های ولکامریانا و کاریزوسیترنج و پیوندک پرتقال رقم والنسیا فزایش داد. هر دو پایه مورد مطالعه پاسخ¬های مشابهی به تنش خشکی و غرقاب نشان دادند، اما شدت این پاسخ¬ها در دو پایه مزبور متفاوت بود. به عنوان مثال، محتوای کاروتنوئیدها در پایه ولکامریانا تحت تنش خشکی بیشتر از غرقاب و ظرفیت مزرعه بود در حالی‌که در پایه کاریزوسیترنج محتوای کاروتنوئیدها تحت تنش غرقابی بیشتر از خشکی و ظرفیت مزرعه بود. فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و کاتالاز، در پایه ولکامریانا تحت تنش خشکی بیشتر از غرقاب و ظرفیت مزرعه بود در حالی‌که در پایه کاریزوسیترنج فعالیت این آنزیم‌ها تحت تنش غرقابی بیشتر از خشکی و ظرفیت مزرعه بود. نشت یونی در پایه ولکامریانا تحت تنش غرقابی بیشتر از خشکی و ظرفیت مزرعه بود در حالی‌که در پایه کاریزوسیترنج غلظت نشت یونی تحت تنش خشکی بیشتر از غرقابی و ظرفیت مزرعه بود. مقدار پروتئین محلول برگ و ارزش SPAD، در پایه ولکامریانا به ترتیب تحت شرایط ظرفیت مزرعه و تنش خشکی بیشتر از تنش غرقابی بود در حالی‌که در پایه کاریزوسیترنج مقادیر فوق تحت تنش ظرفیت مزرعه و تنش غرقابی بیشتر از خشکی بود. این نتایج با الگویی مشابه در آزمایش دوم، در بررسی اثر دو پایه ‌بر پیوندک پرتقال رقم والنسیا مشاهده شد. بـا توجه به نتایج ایـن مطالعه، می¬توان نتیجه¬گیری کرد که استفاده از محلول‌پاشی برگی پوترسین با توجه به اثرات آن بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ملکولی، راهکاری علمی و کارامد برای مقابله با شرایط تنش خشکی و غرقابی و کاهش آسیب‌های ناشی از تنش‌های آبی در پایه‌های ولکامریانا و کاریزوسیترنج می‌باشد.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها