ارزیابی روشهای آبیاری و کاربرد محلولپاشی برگی بر بهره وری آب و صفات مورفو فیزیولوژیک برنج رقم کشوری

224/99 1399/10/07 پایان نامه 85 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

زمینه :

غلات

مقطع تحصیلی :

دکترا

نام دانشگاه :

گنبد کاووس

سال ارائه :

سال 98

چکیده :

چکیده به منظور ارزیابی روش¬های آبیاری و محلول¬پاشی عناصر غذایی در برنج، آزمایشی در موسسه تحقیقات برنج (مازندران- آمل) به صورت اسپلیت پلات با سه تکرار و دو عامل شامل روش¬های آبیاری در سه سطح (غرقابی، تناوب تر و خشک کردن و اشباع) و محلول¬پاشی با عناصر غذایی در شش سطح (آب معمولی، نیتروژن، نیتروژن + پتاسیم، نیتروژن + پتاسیم + روی، نیتروژن + پتاسیم + روی + بور و نیتروژن + پتاسیم + روی + بور + مولیبدن) طی دو سال 1396 و 1397 روی برنج اجرا شد. عملیات کاشت، داشت و برداشت برنج بر اساس توصیه فنی موسسه تحقیقات برنج کشور انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان می¬دهد که اثر سال بر طول خوشه، عملکرد شلتوک، بهره¬وری آب آبیاری و بهره¬وری آب آبیاری + بارش در سطح احتمال یک درصد معنی¬دار بوده و بر طول خوشه نتوانست اثر معنی¬داری داشته باشد. اثر آبیاری و سال × آبیاری بر عملکرد شلتوک، بهره¬وری آب آبیاری و بهره¬وری آب آبیاری + بارش در سطح احتمال یک درصد معنی¬دار شد ولی بر طول خوشه و شاخص برداشت اثر معنی¬داری نداشته است. اثر کود بر هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی¬دار نگردید. اثر سال × کود بر عملکرد شلتوک در سطح احتمال یک درصد معنی¬دار شده و بر دیگر صفات معنی¬دار نگردید. اثر آبیاری × کود بر عملکرد شلتوک در سطح احتمال یک درصد و بر طول خوشه در سطح احتمال پنج درصد معنی¬دار شد و در دیگر صفات معنی¬دار نگردید. اثر سال × آبیاری × کود بر عملکرد شلتوک در سطح احتمال پنج درصد معنی¬دار شد و در سایر صفات معنی¬دار نگردید. مقایسه میانگین اثر سال × آبیاری از نظر عملکرد شلتوک نشان می¬دهد بیشترین مقدار آن در سال 1397 با میانگین 77/6604 کیلوگرم در هکتار در آبیاری اشباع و کمترین مقدار آن در همان سال با میانگین 99/4990 کیلوگرم در هکتار در آبیاری غرقابی بدست آمد. مقایسه میانگین اثر سال × کود بر عملکرد شلتوک نشان می¬دهد بیشترین مقدار آن در سال 97 با میانگین 9/6318 کیلوگرم در هکتار در شرایط محلول¬پاشی نیتروژن + پتاسیم + روی + بور + مولیبدن و کمترین مقدار آن در سال 96 با میانگین 99/5223 کیلوگرم در هکتار در شرایط محلولپاشی با آب معمولی بدست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری × کود نشان می¬دهد که کم¬ترین عملکرد شلتوک مربوط به آبیاری AWD با میانگین 883/4950 کیلوگرم در هکتار در شرایط محلولپاشی نیتروژن + پتاسیم و بیشترین آن مربوط به آبیاری اشباع با میانگین 067/6643 کیلوگرم در هکتار در شرایط محلول¬پاشی با نیتروژن + پتاسیم بدست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابل سال × آبیاری بر بهره¬وری آب نشان می¬دهد بیشترین مقدار بهره¬وری آب در سال 97 با میانگین 7/0 کیلوگرم بر متر مکعب در آبیاری اشباع و کم¬ترین مقدار آن در سال 96 با میانگین 49/0 کیلوگرم بر متر مکعب در آبیاری غرقابی بدست آمد. با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق، می¬توان یکی از روش¬های آبیاری اشباع و تناوب تر و خشکی کردن را به ترتیب اولویت در آبیاری برنج به کار گرفت.

مستندات :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها