تاثیر تاریخ کاشت و ارتفاع برش محصول اصلی برعملکرد و اجزای عملکرد رتون برنج رقم طارم هاشمی

225/99 1399/10/07 پایان نامه 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

غلات

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سال ارائه :

سال 94

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت و ارتفاع برش محصول اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد رتون برنج (رقم طارم هاشمی) آزمایشی در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با دو عامل تاریخ نشاء در پنج سطح (20 و 30 فروردین و 10 و 20 و 30 اردیبهشت 1393) و ارتفاع برش در سه سطح (کف¬ بر، 20 و40 سانتی¬متر) با سه تکرار به اجراء درآمد.این تحقیق درمزرعه¬ای به وسعت 1000متر مربع در شهرستان آمل و روستای درزیکلا انجام شد.آماده سازی زمین در اوایل فروردین در کرت¬های مورد نظر انجام شد. کلیه مدیریت¬ها طبق دستورالعمل موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران (آمل) انجام شد.صفات اندازه_گیری شده شامل تعداد پنجه بارور، طول خوشه ، تعداد کل دانه ، دانه پر و پوک ، وزن هزار دانه ، عملکرد شلتوک وعملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بود . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت روی صفات تعداد پنجه بارور، تعداد کل دانه وتعداد دانه پر و پوک، وزن هزار دانه،عملکرد بیولوژیک وشلتوک وشاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد و برای صفت طول خوشه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد.همچنین ارتفاع برش روی صفات تعداد دانه پوک وعملکردشلتوک در سطح احتمال پنج درصد و برای عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنی¬دار گردید.همچنین نتیجه مقایسه میانگین اثرات ساده نشان داد که تاریخ کاشت ده اردیبهشت با میانگین 1/3875 و ارتفاع برش چهل سانتی¬متر با میانگین 1/3238 کیلوگرم در هکتار بیش¬ترین و تاریخ کاشت (سی اردیبهشت) با میانگین 4/1173 و ارتفاع برش بیست سانتی¬متر با میانگین 2641 کیلوگرم در هکتار کم¬ترین مقدار عملکرد شلتوک را به خود اختصاص دادند. از آنجا که سطح برداشت رتون در سال¬های اخیر در محل اجرای طرح گسترش مناسبی داشته است بنابراین تاریخ کاشت ده اردیبهشت با ارتفاع برش حدود 40 سانتی¬متر را می¬توان برای ارقام کشت شده در منطقه مورد بررسی پیشنهاد نمود.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها