بررسی نقش تعاونی های جنگل نشین در ارتباط با احیاء جنگل/ مطالعه موردی در حوزه اداره کل منابع طبیعی/ آبخیز داری استان مازندران- ساری

487/00 1400/03/25 پایان نامه 77 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

سال ارائه :

91 - 90

چکیده ترویجی :

نقش منابع¬طبیعی به خصوص جنگل¬ها از جوانب متعددی حائز اهمیت می¬باشد. در مهم¬ترین حالت این منابع به عنوان نگهدارنده و زیربنای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور به حساب می¬آیند. ارزش و اهمیت این منابع مختص نسل حاضر نیست، بلکه امانتی است برای نسل آینده که باید برای آیندگان حفظ شود. دو موضوع اساسی که درباره جنگل¬های شمال از مدت¬ها قبل مطرح بوده : اول حفظ آنچه وجود دارد و دوم توسعه وضع موجود برای دست¬یابی به شاخص¬های بین¬المللی. از سوی دیگر، مهم¬ترین عامل مشخص شده برای رسیدن به این دو هدف، پیداکردن راه حل مسائل حضور جنگل-نشینان و دام¬داران ساکن جنگل¬ها در این عرصه¬هاست. در این راستا یکی از مهم¬ترین راه¬کارهای آزموده برای رفع مشکل جنگل¬نشینان، مشارکت آنها در مدیریت جنگل در قالب تعاونی¬ها و سایر سازمان¬های مردمی است. برخی مطالعات انجام شده درباره جنگل¬های شمال، نشان دهنده جایگاه برتر تعاونی¬ها در مدیریت جنگل، به ویژه احیاء جنگل¬های مخروبه است. تحقیق حاضر در پی بررسی نقش تعاونی¬های جنگل¬نشین در ارتباط با احیاء جنگل در حوزه اداره کل منابع¬طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، منطقه ساری با 6 تعاونی به نام¬های تعاونی جنگل نقیب ده مزده با 210 نفر عضو در سطح 2431 هکتار و کولا با 264 نفر عضو در سطح 3776.34 هکتار در شهرستان ساری، کارسنگ رود با 376 نفر عضو در سطح 5922.5 هکتار و آذررود با 257 نفر عضو در سطح8375هکتار و ولوپی با 585 نفر عضو در سطح 8836 هکتار در شهرستان سوادکوه، سوردارانارستان با 353 نفر عضو در سطح 11333.38 هکتار (5155 هکتار سوردار واتاشان و 6178.38 هکتار سوردار انارستان) در شهرستان نور می¬باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری محدود و نوع تحقیق کاربردی می¬باشد. مطالعات توصیفی به منظور شناخت و جمع¬آوری و نه رسیدن به نظریه انجام می¬گیرند. این مطالعات با اینکه به نظریه ختم نمی¬شوند، ولی ممکن است زمینه¬ساز فرضیه¬هایی برای مطالعات بعدی باشند. در واقع هدف مطالعات توصیفی جمع آوری آمار و ارقام و اطلاعات درباره جامعه مورد مطالعه است. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز درتحقیق، با استفاده ازپیش¬نگاشته¬ها، فرضیه¬ها و پرسش-های تحقیق با مشاهدات و مصاحبه¬ها سه نوع پرسشنامه تهیه گردید : پرسشنامه ویژه مدیران تعاونی¬ها با 28 سؤال، پرسشنامه ویژه کارشناسان با 23 سؤال، پرسشنامه ویژه اعضاء تعاونی¬ها با 26 سؤال. متغیر وابسته تحقیق نقش تعاونی¬ها در امر احیاء بوده و متغیرهای مستقل آن سن، سواد، عوامل مدیریتی، عوامل اجتماعی اقتصادی، عوامل مؤثر برموفقیت تعاونی¬ها در احیاء و... بوده است. دراین تحقیق ضمن مطالعه و بررسی¬های مختلف نشان داد، در تشکیل شرکت¬های تعاونی، از ابتدا الگو و راهکار مشخص و هماهنگی وجود نداشته است. در نتیجه تعاونی¬ها بیشتر اقتضایی و تا حدی سلیقه¬ای تأسیس شده¬اند و از این رو در میانشان ناهماهنگی و تفاوت دیده می¬شود. تعاونی¬های جنگل نشین نه تنها موجودیت بلکه ارتقاء شرایط بوم شناختی و توقف تخریب را هم در محدوده تحت اختیار به عهده گرفتند. به این ترتیب پذیرش وجود جنگل¬نشینان گامی بوده است که بتوان جنگل¬نشینان را به حافظین و احیاء کنندگان جنگل¬ها تبدیل نمود. از نظر میزان فعالیت¬های حفاظتی، احیایی و بهره¬برداری، بخش تعاونی در انجام امور جنگل از دو بخش دیگر فعال¬تر بوده و بخش دولتی از بخش خصوصی فعالیت¬های بیشتری انجام داده است. تعاونی¬های جنگل¬نشینان از یک طرف و وضعیت مردم جنگل¬نشین و خطرات ناشی از زندگی در محیط فرسوده جنگلی و بسیاری مسائل و مشکلات و پیامدهای ناشی از عدم مشارکت و یا مشارکت ناقص مردم در مدیریت منابع¬طبیعی از طرف دیگر، قاطعانه حکم می¬کند به تعاونی¬های جنگل¬نشین توجهی جدی شود. کلمات کلیدی : تعاونی جنگل نشین، جنگل نشینان، منابع طبیعی، احیاء، مشارکت

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها