فاطمه مهرین فر

  • 369

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / زراعت
5
تعداد فعالیت های دانشی
9
تعداد بازدید پروفایل
22
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (5)