ارتباط بیان ژن HSP70 و عادت پذیری جوجه های گوشتی به تنش های حرارتی در اوایل دوره پرورش

136/99 1399/06/21 مقالات علمی 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

چکیده ترویجی :

در این آزمایش اثرات عادت دهی حرارتی در اوایل دوره پرورش بر بیان ژن HSP 70 در مغز جوجه های گوشتی بررسی شد. 240 قطعه جوجه گوشتی نر ROSS 308 در 3 گروه آزمایشی توزیع شدند: 1) عادت دهی حرارتی (TC) برای 24 ساعت در روز سوم تحت دمای 381 درجه سانتیگراد 2) ترکیبی از عادت دهی حرارتی در روز سوم و استرس گرمایی از 24 تا 42 روزگی 3) گروه کنترل پرورش در شرایط نرمال سالن. نمونه های مغز جهت بررسی سطوح بیان ژن های مورد نظر با استفاده از تکنیک Real-Time PCR در 42 روزگی جمع آوری شد. پرایمرهای اختصاصی برای ژن HSP70 به عنوان ژن اصلی مورد مطالعه و نیز ژن های YWHو GAPDH به عنوان ژن های شاهد یا کنترل طراحی گردید. نتایج بررسی اختلاف معنی داری در سطوح بیان ژن HSP70 بین گروه کنترل و TCHS را نشان داد. سطوح بیان ژن HSP70 در گروه TCHS به طور معنی داری افزایش یافت و گروه TCHS و TC تفاوت معنی داری نشان ندادند. نتایج نشان داد عادت دهی حرارتی موجب بهبود تحمل گرمایی در جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی می شود. افزایش بیان HSP70 در مغز در پرنده های TCHS ممکن است در بهبود تحمل گرمایی در آنها نقش داشته باشد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها