تأثیر آنتی بادی اختصاصی زرده تخم مرغ بر عملکرد وکاهش کلینیزاسیون باکتری اشرشیاکلی در جوجه های گوشتی

145/99 1399/07/21 مقالات علمی 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

تغذیه و جیره نویسی طیور گوشتی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

همایش ملی دام وطیور کشور -ساری 1392

چکیده ترویجی :

آزمایش حاضر به منظور مطالعه اثر پودر زرده و آنتی بادی اختصاصی زرده تخم مرغ ( IgY ) علیه اشرشیاکلی O2:K1بر عملکرد و کلنیزاسیون باکتری در جوجه های گوشتی آلوده با اشرشیاکلی طراحی گردید. جهت تهیه پودرزرده و آنتی بادی، تعداد 10 قطعه مرغ تخم گذار ، با باکتری موردآزمون ایمونیزه گردیده و تخم مرغ ها برای یک دوره زمانی 21 هفته، جهت تهیه پودر زرده و آنتی¬بادی جمع آوری گردید. تعداد 120 قطعه جوجه گوشتی یکروزه به طور کاملاً تصادفی به 4 تیمار(شاهد منفی چالش با باکتری و دریافت 0.4 %پودر زرده حاوی آنتی بادی اختصاصی در جیره غذایی :چالش با باکتری و دریافت 3 میلی لیتر آنتی¬بادی در آب اشامیدنی :شاهد مثبت). با سه تکرار و ده مشاهده در هر تکرار تقسیم گردیدند. تمام گروهها، جیره های با انرژی و پروتئین مشابه دریافت نمودند. جهت بررسی عملکرد وزن کشی به صورت هفتگی وجهت بررسی کلنیزاسیون باکتری نمونه گیری از محتویات ایلئوم در 21و42 روزگی انجام گرفت. نتایج بیان گر آن است که چالش گوارشی جوجه های گوشتی با اشرشیاکلی O2:K1 سبب گردید تا شمارش اشرشیاکلی ایلئومی، به طور معنی داری افزایش یابد. که با مصرف پودر زرده و آنتی بادی اختصاصی ، جمعیت اشرشیاکلی ایلئومی در گروه هایی پودر زرده و آنتی بادی را دریافت داشته بودند، به طور معنی دار(P≤0/01 )پایین تر از دیگر گروه های آلوده بود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها