ارزیابی اثر نوع تله بر کارایی تله های فرمونی در میزان شکار شب پره مینوز مرکبات در باغ مرکبات

235/99 1399/10/11 مقالات علمی 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه بین المللی ISC

نام نشریه :

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

چکیده ترویجی :

شب پره مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella Stainton (Lep.: Gracillaridae) یکی از آفات مهم مرکبات می باشد. در این تحقیق، تاثیر چهار نوع تله فرمونی ( دلتا، بالی، قیفی و استوانه ای ) روی میزان شکار حشرات نر این آفت در باغ مرکبات سوادکوه شمالی ( استان مازندران ) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر نوع تله فرمونی بر میزان شکار حشره به لحاظ آماری معنی دار شد ( 05/0 > P ) . همچنین در مقایسه تله ها، تله دلتا با میانگین 72/80 عدد حشره نر به ازای هر تله بیشترین کارایی را نسبت به سایر تله ها داشته است.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها