اثر جهت و ارتفاع نصب تله فرمونی در پایش جمعیت شب پره مینوز مرکبات در باغ مرکبات

236/99 1399/10/11 مقالات علمی 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه بین المللی ISC

نام نشریه :

چهارمین گنگره سالانه بین المللی توسه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

چکیده ترویجی :

شب پره مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella Stainton یکی از آفات مهم مرکبات می باشد. تاکنون به منظور کنترل این آفت آفت کش های سنتتیک بسیاری مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی از عوامل بسیار موثر در اجرای مبارزه، زمان مبارزه می باشد. استفاده از تله های فرمونی یکی از روش های موثر در برآورد زمان مبارزه با آفت می باشد. با توجه به تاثیرگذاری عوامل مختلف در کارایی این تله ها، این مطالعه با هدف بررسی اثر جهت جغرافیایی و ارتفاع نصب تله فرمونی بر کارایی آن در شکار حشرات نر شب پره مینوز مرکبات انجام شد. بمنظور تاثیر برخی عوامل مؤثر در شکار تله های فرمونی در باغات مرکبات شهرستان سوادکوه شمالی آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد که تیمارهای آزمایشی شامل ارتفاع ( 5/0 ، 1 ، 5/1 متر از سطح زمین ) و جهت جغرافیایی ( شمال ، جنوب ، شرق ، غرب ) /5 ) بودند. شمارش پروانه های به دام افتاده در تله ها هر 10 روز یک بار انجام شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر جهت جغرافیایی و ارتفاع نصب تله فرمونی به لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار شدند ( 01/0 > P ) . با توجه به نتایج مقایسه میانگین، تله های نصب شده در جهت غربی با میانگین 77/60 عدد حشره نر شکار شده به ازای هر تله بیشترین کارایی را داشتند. همچنین تله های نصب شده در ارتفاع 5/1 متری متری با میانگین 21/55 عدد حشره نر به ازای هر تله، بیشترین تعداد حشره را شکار کردند.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها