تأثیر سطوح کود نیتروژن و تقسیط آن بر سرعت و طول دوره پر شدن دانه برنج

238/99 1399/10/14 مقالات علمی 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

مجله علمی کشاورزی- دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور بررسی تأثیر مقادیر کود نیتروژن‌دار و تقسیط آن بر سرعت و طول دوره پر شدن دانه برنج رقم خزر در خاکی با بافت سبک، آزمایشی در سال 1382 در استان گیلان و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار در سه تکرار اجرا گردید. تیمار¬ها شامل‌: شاهد (بدون استفاده از نیتروژن)، 40 (به عنوان پایه)، 40+40 (پایه+اواسط پنجه‌زنی)، 20 +20+ 40 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+آغازش خوشه )، 60+60 (پایه+اواسط پنجه‌زنی) و 30 +30+60 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+ آغازش خوشه) کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره بود. نتایج نشان داد که وزن دانه با سرعت پر شدن دانه و مساحت برگ پرچم در سطح احتمال یک درصد همبستگی مثبت معنی‌دار داشت (937/0=r و 893/0=r). همچنین بین مساحت برگ پرچم و سرعت پر شدن دانه در تیمار‌های نیتروژن در سطح احتمال یک درصد همبستگی مثبت و بالایی مشاهده شد (962/0=r)، در حالی که طول دوره پر شدن دانه همبستگی منفی و معنی‌داری را در سطح احتمال یک درصد با سرعت پر شدن دانه (772/0-=r) و مساحت برگ پرچم (643/0-=r) و در سطح احتمال 5 درصد با وزن دانه (495/0-=r) نشان داد. برخلاف طول دوره پر شدن دانه، سرعت پر شدن دانه برنج تحت تأثیر مقادیر و تقسیط نیتروژن قرارگرفت به طوری که بالاترین سرعت پر شدن دانه در تیمار‌های سه تقسیطة نیتروژن (چهارم و ششم) مشاهده شد(689/0 میلی‌گرم در روز). بیشترین وزن دانه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک نیز در تیمار‌های چهارم و ششم به مقدار 5/22 میلی‌گرم بدست آمد (شاهد 9/18 میلی‌گرم)، که این موضوع می‌تواند ناشی از مصرف کود سرک دوم نیتروژن و مساحت بالاتر برگ پرچم (5/45 و 8/44 سانتی‌متر مربع) و سرعت پر شدن بالاتر دانه در این دو تیمار باشد. در نتیجه به منظور افزایش وزن و سرعت پر شدن دانه مصرف کود سرک نیتروژن به ویژه در مرحله آغازش خوشه قابل توصیه می¬باشد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها