تأثیر سطوح و تقسیط ازت بر کارآیی مصرف ازت برنج در نواحی ساحلی ایران

245/99 1399/10/16 مقالات علمی 68 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران: 5-3 شهریور 1383 دانشگاه گیلان

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود ازت بر عملکرد، کارآیی زراعی، کارآیی بازیافت و کارآیی فیزیولوژیک کود ازت در برنج (Oryza sativa L.) رقم خزر آزمایشی در سال 1382 در خاک‌های شالیزاری با بافت سبک در استان گیلان، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش 6 تیمار‌: شاهد (بدون استفاده ازت)، تیمار دوم 40 (پایه)، تیمار سوم 40+40 (پایه+اواسط پنجه‌زنی)، تیمارچهارم 40+20+20 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل خوشه )، تیمار پنجم 60+60 (پایه+اواسط پنجه‌زنی) و تیمار ششم 60+30+30 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل خوشه) کیلوگرم ازت در هکتار در نظر گرفته شد که به‌ صورت اوره به کرت‌ها اضافه گردید. میزان ازت جذب شده اندام هوایی و دانه برنج در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک به روش کجلدال تعیین گردید. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار ششم (4832 کیلوگرم در هکتار) بود، که عملکرد این تیمار اختلاف معنی‌داری را با عملکرد دانه تیمار چهارم (4668 کیلوگرم در هکتار) نداشت، اما عملکرد دانه این دو تیمار به طور معنی‌داری از عملکرد دانه سایر تیمار‌ها بالاتر بود. عملکرد دانه در تیمارهای سه تقسیطه (چهارم و ششم) بالاتر از عملکرد دانه در تیمارهای دو تقسیطه (سوم و پنجم) بود. بیشترین میزان جذب ازت در تیمار ششم مشاهده شد که به طور‌معنی‌داری بالاتر از سایر تیمار‌ها بود. بالاترین کارآیی زراعی (Ea)، کارآیی فیزیولوژیک (Ep) و کارآیی بازیافت3 (Er) در تیمار چهارم مشاهده شد (به‌ترتیب 08/20، 30/0، 669/0). کارآیی زراعی و کارآیی بازیافت در تیمار چهارم به طور معنی‌داری بالاتر از سایر تیمار‌ها بود، اما کارآیی فیزیولوژیک در تیمار چهارم تنها نسبت به تیمار دوم اختلاف معنی‌داری را نشان داد. اختلاف معنی‌داری بین تیمار‌ها از نظر شاخص برداشت ازت4 (NHI) مشاهده نشد، اما در عین حال بیشترین شاخص برداشت ازت در تیمار چهارم بود (44/0). با توجه به این که عملکرد دانه تیمار چهارم به طور غیر‌معنی‌داری پایین‌تر از تیمار ششم بود، اما به لحاظ دارا بودن کارآیی زراعی، کارآیی فیزیولوژیک کارآیی بازیافت و شاخص برداشت ازت بالاتر و امکان صرفه جویی در مصرف کود و جلوگیری از آبشویی آن در سواحل شنی شمال ایران بعنوان بهترین تیمار برای برنج رقم خزر شناخته شد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها