تأثیر مدیریت نیتروژن بر عملکرد دانه، تغییرات غلظت نیتروژن و رنگ برگ برنج

246/99 1399/10/16 مقالات علمی 53 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران: 7-5 شهریور 1385 پردیس ابوریحان - دانشگاه تهران

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور بررسی تأثیر مقادیر و نوبت‌بندی کود نیتروژن بر تغییرات غلظت نیتروژن و رنگ برگ و عملکرد برنج رقم خزر (Oryza sativa L.) در یک خاک‌ شالیزاری با بافت سبک در استان گیلان، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1382 به اجرا در آمد. در این آزمایش 6 تیمار‌: شاهد (بدون استفاده از کود نیتروژن)، تیمار دوم 40 (پایه)، تیمار سوم 40+40 (پایه+اواسط پنجه‌زنی)، تیمارچهارم 40+20+20 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل خوشه)، تیمار پنجم 60+60 (پایه+اواسط پنجه‌زنی) و تیمار ششم 60+30+30 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل خوشه) کیلوگرم نیتروژن در هکتار (از منبع اوره) مورد مقایسه قرار گرفتند. طی 8 مرحله با فاصله هر 10 روز یک بار از 29 روز پس از نشاءکاری رنگ برگ (توسط کلروفیل‌متر) و غلظت نیتروژن(براساس روش کجلدال) بالاترین برگ کاملاً توسعه یافته گیاه برنج اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مصرف کود نیتروژن در مرحله نشا کاری باعث افزایش رنگ و غلظت نیتروژن بالاترین و کامل‌ترین برگ برنج رقم خزر در ابتدای مرحله پنجه‌زنی (29 روز پس از نشاءکاری) شد. در این مرحله بالاترین رنگ و غلظت نیتروژن برحسب واحد سطح و وزن برگ (به‌ترتیب 4/47 و 6/46، 9/1 گرم بر متر مربع، 5/40 و 5/39 گرم بر کیلوگرم،) در تیمار ششم و پنجم مشاهده شد. غلظت نیتروژن و رنگ برگ بعد از این مرحله کاهش یافت به طوری که مصرف کود نیتروژن در اواسط پنجه‌زنی در تیمار‌های سوم تا ششم تاثیری بر صفت‌های فوق نداشت. اما مصرف کود نیتروژن در ابتدای رشد زایشی در تیمارهای با سه نوبت کوددهی (چهارم و ششم) باعث افزایش چشم‌گیر رنگ و غلظت نیتروژن برحسب واحد سطح و وزن برگ (به‌ترتیب 98/1 گرم بر متر مربع، 6/33 و 3/31 گرم بر کیلوگرم، 4/39 و 9/39 در 79 روز پس از نشاءکاری) تا 5 روز بعد از مرحله گلدهی (74 روز پس از نشاءکاری) در این دو تیمار شد. احتمالاً این موضوع باعث افزایش معنی‌دار عملکرد دانه در تیمار ششم و چهارم (4832 و 4668 کیلوگرم در هکتار) نسبت به تیمارهای سوم و پنجم با دو نوبت کوددهی (4191 و 4368کیلوگرم در هکتار) و تیمار دوم و شاهد (3062 و 3446 کیلوگرم در هکتار) شده است. بنابراین جهت کسب عملکرد بالاتر برنج رقم خزر در خاک‌های با بافت سبک استان گیلان مصرف سه نوبت کود نیتروژن توصیه می‌گردد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها