بررسی ارتباط بین شاخص‌های رشد و عملکرد برنج رقم خزر تحت تأثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن

242/99 1399/10/14 مقالات علمی 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 1

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

پژوهشنامه علوم کشاورزی - دانشگاه گیلان

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور مطالعه تأثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر شاخص¬های رشد و روابط آنها با عملکرد دانه برنج رقم خزر آزمایشی در سال 1382 در یک خاک شالیزاری با بافت سبک در استان گیلان، در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش 6 تیمار‌: شاهد (بدون استفاده کود نیتروژن)، تیمار دوم 40 (پایه)، تیمار سوم 40+40 (پایه+اواسط پنجه‌زنی)، تیمارچهارم 40 +20+20 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل خوشه)، تیمار پنجم 60+60 (پایه+اواسط پنجه‌زنی) و تیمار ششم 60+30+30 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل خوشه) کیلوگرم نیتروژن در هکتار (از منبع اوره) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بالاترین شاخص سطح برگ (3/5 و 5 متر مربع بر متر مربع) و سرعت رشد محصول (5/27 و 4/27 گرم بر متر مربع درروز)، در 5 روز قبل از گلدهی و بالاترین داوم سطح برگ (97/1، 10/2 متر مربع در ده روز) در 5 روز بعد از گلدهی در تیمار‌های چهارم و ششم با سه نوبت تقسیط نیتروژن بدست‌ آمد. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد که به ترتیب در 5 روز قبل از گلدهی، 5 و 15 روز بعد از گلدهی بین عملکرد دانه و سرعت رشد محصول (83/0، 84/0، 65/0R2=)، داوم سطح برگ (87/0، 86/0، 87/0R2=)، شاخص سطح برگ (86/0، 86/0، 89/0R2=)، تجمع ماده خشک (77/0، 79/0، 83/0R2=) و نسبت سطح برگ (73/0، 63/0، 60/0R2=) رابطه خطی مثبت وجود داشت. باتوجه به این که بالاترین میزان عملکرد دانه نیز در تیمار‌های چهارم و ششم مشاهده شد(83/4 و 67/4 تن در هکتار)، لذا می¬تواند بیان نمود که دلیل عمده افزایش عملکرد دانه در تیمار‌های سه تقسیطه نیتروژن بهبود شاخص¬های رشد (سرعت رشد محصول، شاخص و داوم سطح برگ) بوده است.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها