عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان سمنان

270/99 1399/11/16 مقالات علمی 67 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

کارآفرینی وتوسعه کسب وکار

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران

چکیده ترویجی :

تحقق افق توسعه پایدار روستایی، مشارکت همه روستاییان را می طلبد، افزون بر نیمی از جمعیت جامعه روستایی را زنان دربردارند و در طول حیات روستایی ایران نقش اساسی در حمایت از خانواده و سایر فعالیت های اقتصادی روستا ایفا نموده اند از طرفی آشنایی با نقش زنان روستایی و عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی آنان و تاثیر مشارکت بر توسعه پایدار روستا، می تواند گام کوچک و موثر در جهت رفع مشکلات و تنگناها و برنامه ریزی صحیح در این راستا باشد. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان روستایی بر توسعه پایدار روستایی استان سمنان می باشد. این تحقیق از روش مطالعه پیمایشی با انجام یک مطالعه موردی بر روی زنان روستایی شهرستان سمنان تحقق یافته است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 180 نفر (n=180) انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی محتوایی پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان و مروجان جهاد کشاورزی استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت. پس از اصلاحات اولیه تعداد 30 نمونه پرسشنامه جهت تعیین پایایی، تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS، ضریب آلفای کرونباخ 8.9 درصد محاسبه گردید که نشان دهنده قابلیت اعتماد بالا نسبت به ابزار تحقیق می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای تعلق اجتماعی، طبقه اجتماعی، آینده نگری، عام گرایی، اقناع گرایی، اعتماد، بیگانگی اجتماعی و تقدیر گرایی در زنان روستایی با متغیر وابسته پژوهش، مشارکت اجتماعی زنان روستایی دارای رابطه معناداری می باشند.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها