اکتینومایست، عامل کنترل بیولوژیک در مدیریت بیماریهای قارچی برنج

365/99 1399/12/13 مقالات علمی 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

همایش علمی آشنایی با فرصت های کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم

چکیده ترویجی :

برنج پس از گندم مهم ترین محصول کشاورزی در دنیا می باشد و نقش بسیار بارز و چشمگیری در تغذیه مردم جهان ونیز کشورمان دارد. بیماریها از عوامل مهم ضایعات در مراحل تولید و پس از تولید برنج می باشند. هر ساله علیرغم اقداماتی که در جهت کنترل و مبارزه با بیماریهای برنج به عمل می آید، خسارت قابل توجهی به محصول وارد می کنند. در حال حاضر در ایران روش متداول کنترل بیماریهای قارچی برنج استفاده از سموم شیمیایی است. با این وجود علاوه بر آلودگیهای زیست محیطی و مشکلات اقتصادی ناشی از کاربرد سموم شیمیایی، این بیماریها بطور کامل کنترل نشده و به صورت یکی از مشکلات عمده در مزارع برنج ایران مطرح است و ممکن است مقداری از سموم مصرفی همراه با تغذیه برنج وارد بدن مصرف کننده گردد. لذا شایسته است در کنترل بیماریها از روشهای غیرشیمیایی، بیولوژیکی یا تلفیقی استفاده گردد. توسعه سیستمهای بیوکنترلی، راهکاری موثر جهت کاهش آلودگی محیط زیست و خطر ایجاد مقاومت ناشی از قارچکشهای شیمیایی محسوب می شود. در این بررسی، قابلیت بیوکنترلی اکتینومایستها به منظور استفاده از آنها در کنترل بیولوژیک بیماریهای مهم قارچی مزارع برنج مورد ارزیابی قرار گرفت.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها