بررسی اثرات مقادیر و تنش نیتروژن در مراحل رشد و نمو بر صفات مورفولوژیکی وابسته به ورس برنج رقم طارم محلی

434/00 1400/01/10 مقالات علمی 61 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

زمینه :

غلات

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی آبان 92، جزیره قشم

چکیده :

به منظور بررسی اثرات مقادیر و تنش نیتروژن در دو سال بر خصوصیات مرفولوژیک و صفات زراعی برنج، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه پژوهشی واقع در آمل اجرا شد. مقادیر نیتروژن در سه سطح( 46،69،92 کیلو گرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره)بعنوان عامل اصلی و عامل فرعی شامل چهارسطح تنش یا عدم تنش در مرحله پنجه دهی =T تنش در مرحله ظهور خوشه آغازین، 3 =T تنش در مرحاه خوشه دهی کامل، 2 =T مصرف نیتروژن ( 1 تنش در مرحله نشاکاری)بود. نتایج نشان داد که تنش نیتروژن در مرحله ابتدا پنجه دهی موجب کاهش درصدخوشه چه پر و =T و 4 افزایش تعدادخوشه چه پوک در هر خوشه شد. بیشترین درصد خوشه چه پر در خوشه در سال 1388 و با مصرف 69 کیلو گرم نیتروژن در هکتار حاصل گردید. حداکثر عملکرد بیواوژیک وحداقل عملکرد کاه در سال 1388 و با تنش نیتروژن در مرحله خوشه دهی کامل نتیجه گردید. در صد خوشه چه های پر ،تعداد خوشه چه پوک در خوشه و وزن هزار دانه بعنوان مهمترین اجزای عملکردکه همبستگی بسیار بالایی با عملکرد دانه دارند ،محسوب شدند .

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها