ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ کاشتهای مختلف

457/00 1400/02/16 مقالات علمی 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

زمینه :

دانه های روغنی

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

چکیده :

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه ولیعصر (عج)رفسنجان در سال 1391انجام شد. فاکتورها شامل سه تاریخ کاشت (16فروردین، 6اردیبهشت و 27اردیبهشت) و چهار رقم (411، محلی اصفهان، سینا و صفه) بودند. نتایج نشان داد،اجزای عملکردتحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم قرار گرفتند، به طوریکه کاشت زودتر باعث افزایش تعدادطبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه شد .تعداد دانه در طبق در ارقام محلی اصفهان و صفه،و وزن هزار دانه در ارقام 411و سینا بالاترین مقدار را داشتند. در تاریخ کاشت اول بیشترین عملکرد دانه با میانگین 5044 کیلوگرم در هکتارمربوط به رقم 411 بود؛که اختلاف معنی داری با رقم محلی اصفهان نداشت. در تاریخ کاشت دوم و سوم ارقام از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری نداشتند. عملکرد دانه این ارقام در تاریخ کاشت دوم بین 1575 تا 1716/7 و در تاریخ کاشت سوم بین 823 تا 1176 کیلوگرم در هکتارمتغیر بود.شاخص برداشت فقط تحت تاثیر رقم قرار گرفت؛به طوریکه رقم سینا با 43 درصد بیشترین شاخص برداشت را داشت و فقط با رقم 411 اختلاف معنی داری نداشت. به طور کلی استنباط شد؛استفاده ازارقام 411 و محلی اصفهان درتاریخ کاشت اول مناسب هستند.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها