تعیین نیازمندی به کود ازته با استفاده از کلروفیل‌متر در مراحل مختلف رشد برنج رقم خزر

466/00 1400/02/26 مقالات علمی 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 1

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

مجله علوم زراعی ایران

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور تشخیص وضعیت نیتروژن برگ برنج (L. Oryza sativa) رقم خزر و تعیین زمان مناسب مصرف کود نیتروژن به صورت سرک با استفاده از دستگاه کلروفیل‌متر دستی (SPAD) آزمایشی در سال 1382 در خاک‌های سبک و ساحلی استان گیلان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار اجرا گردید. کود نیتروژن از منبع اوره در مقادیر: 40 کیلوگرم (به صورت پایه)، 40+40 کیلوگرم (پایه+اواسط پنجه‌زنی)، 40+20+20 کیلوگرم (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل مریستم خوشه)، 60+60 کیلوگرم (پایه+اواسط پنجه‌زنی)، 60+30+30 کیلوگرم (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل مریستم خوشه)، به همراه شاهد (بدون مصرف نیتروژن) در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. مقادیر کلروفیل‌متر و غلظت نیتروژن بالاترین برگ کاملاً توسعه یافته بوته برنج (براساس روش کجلدال) در 9 مرحله: 89،79،69،59،49،39،29،19 و 99 روز پس از نشاءکاری اندازه‌گیری شد. بررسی روابط رگرسیونی برای کلیه مراحل رشد نشان داد که مقادیر کلروفیل‌متر تنها 5/22 درصد از تغییرات غلظت نیتروژن را برحسب واحد وزن خشک برگ توجیه نمود، اما زمانی که غلظت نیتروژن برحسب واحد سطح برگ بیان شد، حدود 82 درصد از تغییرات نیتروژن توسط مقادیر کلروفیل‌متر قابل توجیه گردید. در هر یک از مراحل رشد برنج، مقادیر کلروفیل‌متر با غلظت نیتروژن برحسب واحد سطح برگ همبستگی بالاتری را نسبت به غلظت نیتروژن برحسب وزن برگ نشان داد. بنابراین کلروفیل‌متری می‌تواند یک روش ساده، سریع و غیر تخریبی برای تخمین غلظت نیتروژن برحسب واحد سطح برگ باشد و پیش‌گویی نیاز کود سرک نیتروژن را در برنج فراهم ‌آورد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها