بررسی روابط همبستگی بین عملکرد دانه و برخی صفات مؤثر وابسته بر آن در لاینهای امیدبخشبرنج با استفاده از تجزیه علّیت

475/00 1400/03/13 مقالات علمی 68 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

زمینه :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده :

این پژوهشبا هدف تعیین روابط بین عملکرد دانه و خصوصیات مهم زراعی برای ششلاین اصلاحی و امیدبخش برنج و رقم شیرودی بهعنوان شاهد در ایستگاه تحقیقات برنج چپرسر شهرستان تنکابن واقع در غرب استان مازندران در سال زراعی 1393-94 اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد که اختلاف بسیار معنیداری بین ژنوتیپها برای تمامی صفات مورد بررسی به جز عرض برگ پرچم وجود داشت، که بیانگر تنوع مناسب بین ژنوتیپهای مورد مطالعه میباشد. نتایج مقایسۀ میانگینها نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب 6884 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج همبستگی / 7831 کیلوگرم در هکتار و لاین شماره 204 با 3 / مربوط به لاین شماره پنج با 7 مثبت و معنیداری بین عملکرد دانه با صفات تعداد پنجه، وزن هزاردانه، تعداد دانۀ پر و تعداد کلدانه در خوشه مشاهده گردید. استفاده از تجزیه رگرسیون مدل گامبهگام نشان داد که صفات وزن هزاردانه، تعداد دانۀپر و تعداد پنجه بیشترین تأثیر را بر عملکرد دانه داشتند. نتایج تجزیه علّیت معلوم کرد که وزن هزاردانه میتواند به عنوان یکی از صفات مهم و مؤثر برای انتخاب لاینهای پرمحصول برنج مورد استفاده و توجه قرار گیرد که در برنامههای بهنژادی در نظر گرفته شود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها