تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی

481/00 1400/03/22 مقالات علمی 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

روشهای آبیاری

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

همایش ملی گیاهان دارویی

چکیده ترویجی :

نعناع فلفلی از جمله گیاهان دارویی و معطر با ارزش در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی است که در سطح وسیعی از مزارع کشور کشت می شود. از این رو به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی، آزمایشی با چهار تکرار در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی، در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1392 به اجرا در آمد. در این آزمایش، اثر کم آبیاری بر عملکرد تر و خشک گیاه نعناع فلفلی، در قالب تیمار های T1 (بدون تنش)، T2 (85 درصد ظرفیت زراعی)، T3 (70 درصد ظرفیت زراعی)، T4 (55 درصد ظرفیت زراعی و T5 (40 درصد ظرفیت زراعی) بررسی شد. نتایج نشان داد که اعمال کم¬آبیاری، تاثیر معنی داری بر عملکرد تر و خشک گیاه نعناع فلفلی داشته است. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد تر و خشک به ترتیب با میانگین 9425 و 1942 کیلوگرم در هکتار در تیمار T1 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد با افزایش تنش خشکی تا 40 درصد ظرفیت زراعی، عملکرد تر و خشک کاهش یافته است. این کاهش به گونه ای بود که تا اعمال تنش در تیمار T3 (70 درصد ظرفیت زراعی) تفاوت معنی داری در عملکرد تر مشاهده نشد. همچنین در نتیجه اعمال تنش تا تیمار T4 (55 درصد ظرفیت زراعی) نیز، تفاوت معنی داری در عملکرد خشک مشاهده نشد. لذا به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب گیاه نعناع فلفلی و همچنین کاهش مصرف آب در طی فصل رشد، می توان از اعمال کم آبیاری تا سطح 55 درصد ظرفیت زراعی استفاده نمود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها