بررسی تاثیر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر کارایی مصرف آب و صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی

482/00 1400/03/22 مقالات علمی 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

روشهای آبیاری

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی

چکیده ترویجی :

به منظور بررسی اثر اعمال کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر کارایی مصرف آب و صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی، آزمایشی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کم آبیاری تنظیم شده در پنج سطح FI100 (شاهد)، RDI85، RDI70، RDI55 و RDI40 درصد و کم آبیاری ناقص ریشه در سه سطح PRD70، PRD55 و PRD40 درصد ظرفیت زراعی در نظر گرفته شد. بیشترین عملکرد بوته، عملکرد اسانس و میزان کارایی مصرف آب، به ترتیب در تیمار شاهد(FI100) و PRD70 و PRD55، به میزان 1942 و 67/23 کیلوگرم در هکتار و 07/22 گرم اسانس به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی، پیشنهاد می شود در شرایط کمبود آب از تنش خشکی ملایم PRD55 و در شرایط مطلوب تامین آب، از تنش خشکی ملایم PRD70 استفاده شود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها