اثر جیره های حاوی سیلاژ باگاس نیشکر بر عملکرد گوساله های پرواری بومی مازندران

494/00 1400/04/15 مقالات علمی 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 1

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

علوم دامی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

چکیده ترویجی :

در این تحقیق باگاس نیشکر با نسبت80درصد با 5 درصد تفاله خشک چغندر قند و 15درصد کاه گندم(براساس ماده خشک)سیلو شد.سیلاژ تهیه شده با نسبت های صفر، 15 ، 30، 45 درصد در جیره غذایی 24 راس گوساله پرواری نر مازندران با سن حدود ده ماهه و با وزن2/3 ±6/113کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 4تیمار و 6تکرار به مدت 6ماه مورد آزمایش قرار گرفت.درپایان دوره کلیه گوساله ها ذبح و خصوصیات لاشه بررسی شد.میانگین ماده خشک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی بر اساس مقایسه میانگین ها تفاوت معنی داری نداشت.میانگین افزایش وزن روزانه گوساله ها در تمام تیمار ها تفاوت معنی داری نشان نداد.از نظر خصوصیات لاشه بجز چربی قابل تفکیک تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی مشاهده نشد.به نظر می رسد که سیلاژ باگاس همراه با تفاله خشک چغندر قند و کاه گندم را می توان تا 45 درصد در ترکیب جیره گوساله های پرواری مورد استفاده قرار داد

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها