اثر استفاده از سطوح سبوس برنج بر عملکرد اردک پکین

495/00 1400/04/15 مقالات علمی 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

تغذیه و جیره نویسی طیور گوشتی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور-قم-بهمن 91

چکیده ترویجی :

به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح سبوس برنج بر عملکرد اردک پکین تعداد480 قطعه جوجه یک روزه اردک پکین در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.اردک ها به چهار گروه آزمایشی توزیع شدند. گروه ها به طور مساوی تحت شرایط بهداشتی مشابه و مدیریتی پرورش داده شدند. رژیم غذایی استارتر تا4هفتگی و رژیم غذایی رشد از سن 5 تا12 هفتگی در اختیار اردک ها قرار گرفت . هر دو جیره غذایی استارت و رشد شامل سبوس برنج در سطوح 0، 8، 16 و 24٪ فرموله شد . مصرف خوراک هر تکرار و مرگ و میر برای همه تیمارها در هفته ثبت شد . در پایان از 12 هفتگی ، شش پرنده از هر گروه به طور تصادفی برای ذبح انتخاب شدند. اردک به مدت 12 ساعت از آب و غذا محروم شدند آنالیز اطلاعات و آمار به دست آمده نشان داد هیچ تفاوت قابل توجهی در LBW، BWG و میزان مرگ و میر در طول دوره وجود نداشته است اما وزن زنده بدن در تیمار 8% به ترتیب حدود 3.99، 6.16 و 3.88 درصد بهتر در بازه های زمانی 4، 8 و 12 هفتگی نسبت به گروه شاهد بوده است. می توان سبوس برنج را در رژیم غذایی اردک در حال رشد تا سطح 8٪ برای به حداکثر رساندن بهره وری ، سودآوری استفاده نمود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها