اثرسطوح مختلف ضایعات کنجد درجیره دوره رشد 21-42روزگی جوجه های گوشتی

496/00 1400/04/15 مقالات علمی 59 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

تغذیه و جیره نویسی طیور گوشتی

محل انتشار مقاله :

CIVILICA

نام نشریه :

ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

چکیده ترویجی :

به منظور برسی اثرسطوح مختلف ضایعات کنجد درجیره دوره رشد 21-42روزگی جوجه های گوشتی ازتعداد284قطعه جوجه گوشتی راس 308 استفاده گردید دردوره رشد ازچهارسطح جایگزینی ضایعات کنجد صفرو15و20و25 استفاده شد مبنای این آزمایش فاکتوریل 2×4 و 4تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی بود نتایج نشان داد مصرف خوراک درتیمارهای دارای جیره حاوی 15و20درصد ضایعات کنجد موجب افزایش مصرف خوراک به طورمعنی دار گردید )P<0/05 افزایش وزن روزانه و پایانی بین تیمارهای مختلف معنی دار نبود )P<0/05 وزن لاشه به عنوان یک متغیر اندازه گیری شده تحت تاثیر مصرف کنجد قرار داشت و با مصرف سطوح بالاتر کنجد کاهش معنی داری یافت. درجمع بندی نهایی به نظر میرسد استفاده ازضایعات کنجد دردوره رشد جوجه های گوشتی تا سطح 15درصد اثرات معنی داری برشد و افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل جوجه ها ندارد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها