کارایی لوماکیدین 5 جی® و فریکول® در تلفیق با تله‌های جلب‌کننده علیه لیسکLinnaeus Deroceras agreste در گلخانه و مزرعه کاهو

664/00 1400/12/11 مقالات علمی 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 2

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

محل انتشار مقاله :

نشریه بین المللی ISC

نام نشریه :

تحقیقات آفات گیاهی

چکیده ترویجی :

رابها از آفات کلیدی و مهم سبزیجات برگی به ویژه کاهو بوده و بیشترین کنترل توسط راب کشها علیه خسارت آنها در کشور انجام میشود. خسارت آنها با تغذیه از برگ، ساقه، ریشه و بذور کاهو )خسارت کمی( و وجود نوارهای براق روی برگها و همچنین ایجاد زدگی و خوردگی روی برگ و قسمتهای مختلف آنها )خسارت کیفی( میباشد. بکارگیری سموم کمخطر، موثر و اقتصادی علیه این آفات در سطح وسیع مزارع از افزایش هزینههای مبارزه، آلودگیهای زیستمحیطی و برهم خوردن تعادل اکوسیستم به نفع رابهای خسارتزا جلوگیری میکند. فعالیت این آفات در پاییز با کاهش طول روز و میانگین دما از اواسط مهرماه روند افزایشی پیدا میکند. از اوایل آبان تا اواسط آذرماه با کاهش میزان فاصله و دفعات بارشها و کاهش درجه حرارت، نسل جدید خارج شده از تخم راب گونه غالب آفت با عالئم خسارت روی بوتههای کاهو بوجود میآید. برای کنترل شیمیایی این آفات، در خزانه با استفاده از نمونه برداری تصادفی، زمانی که یک نرم تن در تله پلاستیکی کاسه ای یک بار مصرف حاوی طعمه (در متر مربع( ملاحظه شد میبایست مبارزه شیمیایی با لوماکیدین 5 جی را انجام داد. این طعمه سمی به میزان هفت کیلوگرم در هکتار در مزارع کاهو از اواسط آبانماه (زمان انتقال نشا به زمین) با مشاهده میانگین یک تا دو نرمتن در تله (در متر مربع) در مزرعه استفاده میشود. طعمه پاشی در هنگام غروب آفتاب و یا صبح زود به صورت لکه ای و در جاهای آلوده انجام میشود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها

  • مرتضی مهدویان
  • 1401/04/27

بسیار عالی

  • مرتضی مهدویان
  • 1401/04/27

بسیار مفید و کاربردی . درود بر شما