اثرات کشندگی و زیرکشندگی روغن‎‌های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی کفشدوزک‌ شکارگرCryptolaemus montrouzieri(Col.: Coccinellidae)

668/00 1400/12/11 مقالات علمی 81 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

محل انتشار مقاله :

نشریه بین المللی ISC

نام نشریه :

گیاه پزشکی

چکیده ترویجی :

شپشکهای گیاهی از جمله شپشک آردآلود و بالشک مرکبات از مهمترین آفات با غهای مرکبات شمال کشور هستند که در صورت عدم اجرای مبارزه مناسب موجب خسارت اقتصادی میشوند. کنترل موثر شپشکهای گیاهی به روش شیمیایی به دلیل پوشش مومی روی بدن آنها بسیار دشوار است این مسئله با کاربرد بی رویه آفتکش ها و تکرار دفعات سمپاشی، روی محیط زیست و به خصوص موجودات غیرهدف اثر نامطلوبی به همراه دارد کفشدوزک کریپتولموس از شکارگران فعال در با غهای مرکبات است که در کنترل بیولوژیک شپشکهای گیاهی استفاده میشود این کفشدوزک نسبت به برخی از ترکیبات شیمیایی به کار رفته علیه شپشکها در باغ های مرکبات به طور منفی عکس العمل نشان میدهد با توجه به کاربردروغن های معدنی، بوپروفزین و پالیزین علیه شپشکها در با غهای مرکبات شمال کشور، قابلیت تلفیق ترکیبات مذکور با کفشدوزک کریپتولموس در کنترل شپشکها به شرح ذیل قابل توصیه است: برای مدیریت شپشکهای مرکبات در با غهای شمال کشور، رها سازی کفشدوزک کریپتولموس در مرحله کیسه تخم آفت توصیه میشود در تراکم بالای جمعیت آفات، دو هفته پس از رهاسازی کفشدوزک، روغن پاشی با روغن های EC و مایونز در غلظتهای 0/5 تا 1 درصد و پالیزین با غلظت 2/5 در هزار صورت گیرد کاربرد حشره کش بوپروفزین با غلظت 0/5در هزار دو هفته قبل از رهاسازی کفشدوزک کریپتولموس در باغ توصیه میشود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها