تأثیر روغنهای معدنی، صابون حشره کش پالیزین و کلرپیریفوس روی سپردار شمشاد Unaspis euonymi Comstock (Hem.:Diaspididae) در شرایط صحرایی

683/00 1400/12/17 مقالات علمی 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

گیاه پزشکی

محل انتشار مقاله :

نشریه بین المللی ISC

نام نشریه :

تحقیقات آفات گیاهی

چکیده ترویجی :

سپردار شمشاد یکی از آفات مهم شمشاد زینتی در مناطق مختلف دنیا می باشد. در ابتدای خسارت، در اثر فرو بردن خرطوم حشره به بافت گیاه و تغذیه از شیره گیاهی، لکه های رنگ پریده در سطح برگ ایجاد میشود. در آلودگی شدید گیاه به سپردار، همه قسمتهای هوایی توسط این حشره پوشانیده شده که در این حالت، پیری و ریزش برگ، مرگ شاخه و در نهایت مرگ گیاه مشاهده میشود. برای کاهش جمعیت این سپردار، حشره‌کش کلرپیریفوس 5/1 در هزار در تلفیق با روغن 5/0 درصد میتواند مورد استفاده قرار گیرد. محلولپاشی شمشادهای آلوده باید مصادف با حضور پوره های سنین اولیه باشد. مبارزه شیمیایی علیه سپردار شمشاد برای شمشادهای گلدانی قابل توصیه بوده اما روی شمشادهای فضای سبز به دلیل آلودگی های زیست محیطی، اثر سوء روی انسان و موجودات غیرهدف پیشنهاد نمیشود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها