مقایسه برخی مواد جلبکننده و حشرهکش ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitate (Wiedemann) (Dip.: Tephritidae) با استفاده از تله مکفیل

722/01 1401/02/17 مقالات علمی 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

حشره شناسی کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

دانش گیاهپزشکی ایران

چکیده ترویجی :

مرکبات از تیره گیاهان Rutaceae بوده و امروزه در بیش 115 کشور گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا پرورش می¬یابند. مگس میوه مدیترانه ای، Ceratitis capitate (Wiedemann) از مهمترین و خطرناکترین آفات انواع درختان میوه در دنیا بوده و در شرایط آب و هوای مناطق آلوده شمال، غیر از پرتقال، نارنگی، لیمو ترش و نارنج، به میوه¬های سایر انواع درختان مرکبات و به تعداد زیادی از گیاهان دیگر نیز خسارت وارد می¬کند. بررسی¬های انجام شده در استان مازندران نشان می¬دهد که این آفت قادر است تا 3 نسل در سال تولید کند. طول دوره هر نسل بسته به شرایط محیطی از 53 تا 34 روز تخمین زده شده است. این آفت در مناطق گرمسیری در تمام طول سال فعال بوده و همه مراحل زیستی آن قابل مشاهده می¬باشند. تحقیقات انجام شده در باغات میوه استان فارس نشان می¬دهد که تله مکفیل با ماده جلب کننده سراتراپ و تله دلتا با ماده جلب کننده پارافرومونی و یا بیولور بهترین و مؤثرترین ابزار برای پایش مگس میوه می¬باشند. شکار انبوه از متداول-ترین روش¬های کنترل مگس¬های میوه است. این روش به طور گسترده برای کنترل مگس میوة مدیترانه و مگس زیتون استفاده می¬شود . یکی از روش¬های مرسوم برای کنترل این آفت نیز علاوه بر استفاده از تله¬ها، استفاده از طعمه مسموم است که در این روش ماده غذایی مناسب به صورت مسموم شده با حشره¬کش توسط باغدار در دسترس آفت قرار می¬گیرد و حشره با تغذیه از آن تلف می¬شود. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه کارایی پنج نوع ماده جلب کننده مگس میوه شامل پروتئین هیدرولیزات ایرانی، پروتئین هیدرولیزات خارجی، جلب کننده سراتراپ، جلب کننده دیپ تک، جلب کننده مدلور و چهار نوع حشره¬کش مالاتیون، پالیزین، دیپترکس و طعمه جلب کننده بدون حشره-کش به عنوان شاهد با استفاده از تله¬های مکفیل برای معرفی بهترین ترکیب سم حشره کش و طعمه جلب کننده در یکی از باغهای مرکبات شهرستان آمل انجام شده است. در این پژوهش تیمار پروتئین هیدرولیزات ایرانی و یا سراتراپ همراه با حشره¬کش دیپترکس که یک حشره¬کش انتخابی برای دوبالان می¬باشد، برای کنترل و پایش مگس مدیترانه¬ای پس از انجام آزمایش¬های تکمیلی در مناطق متفاوت به لحاظ اقلیمی توصیه می¬شود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها