کارتابل من

بانک دانش

...
...
  • حوزه مدیریت و منابع انسانی
  • حوزه سرمایه گذاری و امور اقتصادی
  • حوزه بهبود تولیدات گیاهی
  • حوزه تولیدات دامی
  • حوزه آب وخاک وامورفنی مهندسی
  • حوزه ترویج کشاورزی
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 4, مورد 1 تا 25 از 98 مورد.
1 500/00 1400/05/03 بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات کنجد با کنجاله تخم پنبه بر عملکرد بره های نر پرواری زل مازندرانی مقالات علمی
2 499/00 1400/05/03 بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله چغندر قند با جو بر عملکرد بره های نر پرواری زل مقالات علمی
3 496/00 1400/04/15 اثرسطوح مختلف ضایعات کنجد درجیره دوره رشد 21-42روزگی جوجه های گوشتی مقالات علمی
4 495/00 1400/04/15 اثر استفاده از سطوح سبوس برنج بر عملکرد اردک پکین مقالات علمی
5 494/00 1400/04/15 اثر جیره های حاوی سیلاژ باگاس نیشکر بر عملکرد گوساله های پرواری بومی مازندران مقالات علمی
6 488/00 1400/04/05 Molecular Study of Benzimidazole Resistance in Teladorsagia circumcincta Isolated from Sheep in North of Iran مقالات علمی
7 486/00 1400/03/23 LABORATORY EVALUATION OF THE TOXICITY OF MINERAL OIL, DIAZINON, MALATHION AND CHLORPYRIFOS ON LADYBIRD, CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI MULSANT (COL.: COCCINELLIDAE) مقالات علمی
8 485/00 1400/03/22 The effect of deficit irrigation strategies on the efficiency from plant to the essential oil production in peppermint (Mentha piperita L.) مقالات علمی
9 484/00 1400/03/22 اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی مقالات علمی
10 483/00 1400/03/22 Effect of regulated deficit irrigation (RDI) on quantitative and qualitative traits of peppermint (mentha piperita l.) مقالات علمی
11 482/00 1400/03/22 بررسی تاثیر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر کارایی مصرف آب و صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی مقالات علمی
12 481/00 1400/03/22 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی مقالات علمی
13 475/00 1400/03/13 بررسی روابط همبستگی بین عملکرد دانه و برخی صفات مؤثر وابسته بر آن در لاینهای امیدبخشبرنج با استفاده از تجزیه علّیت مقالات علمی
14 474/00 1400/03/13 بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشک در کانوپی ژنوتیپ های برنج مقالات علمی
15 466/00 1400/02/26 تعیین نیازمندی به کود ازته با استفاده از کلروفیل‌متر در مراحل مختلف رشد برنج رقم خزر مقالات علمی
16 461/00 1400/02/17 Micropropagation of a Dwarfing Cherry Rootstock مقالات علمی
17 460/00 1400/02/17 Effect of media culture and plant growth regulators on propagation and rooting of a semi-dwarfing cherry rootstock مقالات علمی
18 459/00 1400/02/17 بررسی سازگاری ارقام و لاین های امیدبخش گندم نان در مازندران مقالات علمی
19 457/00 1400/02/16 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ کاشتهای مختلف مقالات علمی
20 456/00 1400/02/16 اثرفتوپریود و رقابت بین گونه ای بر عملکرد و اجزای عملکردگلرنگ رقم محلی اصفهان مقالات علمی
21 455/00 1400/02/16 مقایسه عملکرد تعدادی ژنوتیپ امیدبخش گندم نان در دو منطقه از استان مازندران مقالات علمی
22 451/00 1400/01/30 اهمیت امنیت غذایی و مؤلفه‌های مؤثر بر آن مقالات علمی
23 448/00 1400/01/23 BIOLOGICAL CONTROL OF RICE BROWN SPOT WITH NATIVE ISOLATES OF THREE TRICHODERMA مقالات علمی
24 441/00 1400/01/17 بررسی روش های غنی سازی محصولات کشاورزی و نقش آن در امنیت غذایی مقالات علمی
25 440/00 1400/01/17 اثرات مصرف غیر اصولی کودهای شیمیایی بر سلامت انسان و محیط زیست و به خطر انداختن امنیت غذایی در آینده مقالات علمی