کارتابل من

بانک دانش

...
...
  • حوزه مدیریت و منابع انسانی
  • حوزه سرمایه گذاری و امور اقتصادی
  • حوزه بهبود تولیدات گیاهی
  • حوزه تولیدات دامی
  • حوزه آب وخاک وامورفنی مهندسی
  • حوزه ترویج کشاورزی
  • حوزه امور اراضی
  • حوزه منابع طبیعی ومحیط زیست
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
1 690/01 1401/01/11 تأثیر تغذیه پیش از برداشت و تیمار پس از برداشت آسکوربات کلسیم بر ماندگاری میوه تمشک سیاه بی خار پایان نامه
2 490/00 1400/04/06 بررسی تاثیر هویت مشتری بر رضایت و وفاداری مشتری با نقش آفرینی بر ساختار خرده فروشی سنتی و جدید پایان نامه
3 389/99 1399/12/18 ﺍﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﯼ آﻣﻴﻨﻪ و غلظت های مختلف کود پایه، ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻭ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺸﺖ ﺍﻭل ﻭ دﻭﻡ ﺑﺮﻧﺞ، رقم طارم هاشمی پایان نامه
4 388/99 1399/12/17 بررسی تاثیر بسترها و تراکم های گوناگون کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی ) Mentha piperita L. پایان نامه
5 386/99 1399/12/17 تاثیر همزمانسازی فحلی با استفاده از (PMSG) eCG بر عملکرد تولیدمثلی میشهای زل در خارج از فصل تولیدمثل پایان نامه
6 384/99 1399/12/17 بررسی اثرات مقادیر و تنش نیتروژن در مراحل رشد و نمو بر صفات زراعی و مورفولوژیکی وابسته به ورس برنج رقم طارم محلی پایان نامه
7 382/99 1399/12/16 بررسی زمان مصرف سولفات پتاسیم برعملکرد واجرای عملکرد برنج در دو روش کشت مستقیم ونشایی پایان نامه
8 295/99 1399/12/05 "مطالعه تغییرات فصلی دما بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی در برگ های برخی از ژنوتیپ های مرکبات در شمال ایران" پایان نامه
9 251/99 1399/10/18 عوامل موثر بر پذیرش کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار مزارع برنج در استان مازندران پایان نامه
10 247/99 1399/10/16 مقایسه تله های مختلف فرمونی در مطالعه دینامیسم جمعیت شب پره مینوز مرکبات در باغ های سوادکوه شمالی پایان نامه
11 226/99 1399/10/07 مقایسه مدیریت¬های مختلف آبیاری از نظر مصرف آب و عملکرد در برنج پایان نامه
12 224/99 1399/10/07 ارزیابی روشهای آبیاری و کاربرد محلولپاشی برگی بر بهره وری آب و صفات مورفو فیزیولوژیک برنج رقم کشوری پایان نامه
13 208/99 1399/10/02 اثرات استفاده از سطوح مختلف گل گاو زبان در خوراک برعملکرد و فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی پایان نامه
14 200/99 1399/09/23 اثر پوترسین تحت تنش غرقابی و خشکی در پایه‌های کاریزوسیترنج و ولکامریانا و اثر آن‌ها بر پیوندک پرتقال رقم والنسیا پایان نامه
15 199/99 1399/09/23 اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و ریشه زایی پایه‌های رویشی گیلاس SL-64 و PHLA پایان نامه
16 143/99 1399/07/21 اثر آنتی بادی اختصاصی زرده تخم مرغ(IgY) علیه اشریشیاکلی در جوجه های گوشتی پایان نامه