بانک دانش

...
...
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
1 278/99 1399/11/17 Attitude towards and intention to use biological control among citrus farmers in Iran مقالات علمی
2 277/99 1399/11/17 Predicting adoption of biological control among Iranian rice farmers: An application of the extended technology acceptance model (TAM2) مقالات علمی
3 276/99 1399/11/17 Selecting strategies for rice stem borer management using the Analytic Hierarchy Process (AHP( مقالات علمی
4 274/99 1399/11/17 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ساری، استان مازندران مقالات علمی
5 273/99 1399/11/17 مبارزه بیولوژیکی علیه آفت ساقه خوار برنج: ارزیابی دلایل پذیرش، عدم پذیرش و عدم ادامه آن مقالات علمی
6 272/99 1399/11/17 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان اسفیورد شوراب مقالات علمی
7 271/99 1399/11/16 نقش یادگیری تجربی کلب در بهبود آموزش بزرگسالان مقالات علمی
8 270/99 1399/11/16 عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان سمنان مقالات علمی
9 269/99 1399/11/16 سازه های تعیین کننده پذیرش مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه خوار در بین برنجکاران شهرستان ساری مقالات علمی
10 268/99 1399/11/15 رویکرد سیستمی خوراک بوم و استلزامات آن برای سیاستگذاری امنیت غذایی پایدار در راستای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مقالات علمی
11 267/99 1399/11/15 زمینه ها، ضرورت ها و خط مشی های دگرگونی نظام آموزش عالی کشاورزی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقالات علمی
12 266/99 1399/11/15 راهکارهای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی پسماند نهاده‌های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و محیط‌زیست شهرستان ساری مقالات علمی
13 265/99 1399/11/15 نگرش زیست محیطی و استفاده از سموم شیمیایی در بین برنجکاران، مورد مطالعه دهستان اسفیورد- شورآب شهرستان ساری مقالات علمی
14 264/99 1399/11/15 عوامل موثر بر کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات توسط کشاورزان در مزارع برنج شهرستان ساری مقالات علمی
15 263/99 1399/11/15 موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج شهرستان ساری (موردکاوی زنبور تریکوگراما در مبارزه با آفت ساقه‌خوار) مقالات علمی
16 262/99 1399/11/08 تاثیر آموزش های مهارت های زندگی و مهارت های کسب و کار بر توانمندی زنان روستایی و عشایری تجربه
17 256/99 1399/10/20 تحلیل وضعیت بهره برداران و مروجین کشاورزی استان مازندران یافته های علمی
18 230/99 1399/10/08 نقش و جایگاه زنان روستایی(کشاورز)در فعالیتهای کشاورزی یافته های علمی
19 203/99 1399/09/27 راهکارهای توسعه نظام پیشنهادها در بخش جهاد کشاورزی مقالات علمی