طرح تحقیقی ترویجی بررسی و مقایسه عملکرد لاینھای امید بخش گندم نان با رقم شاھد گنبد در شرایط زارع استان

377/99 1399/12/14 طرح های اجرایی 71 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات طرح های اجرایی

حوزه دانش :

غلات

محل انجام طرح/ پروژه :

مزرعه زارعین در میاندورود(.شرکت زراعی دشت ناز) و فریم ( بالادست شهرستان ساری)

چکیده ترویجی :

سه لاین گندم امید بخش از آزمایشات یکنواخت سراسری ساحل خزر سال1393 با کدهای: 1- N-93-5 ( ATTILA*2/PBW65*2/4/BOW/NKT//CBRD/3/CBRD) 2- N-93-9 (CHAPIO/3/BORL95/2*EXCALIBUR//EXCALIBUR) 3- N-93-17 (SAUAL/3/MILAN/S87230//BAV92) با رقم شاهد گنبد مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش به صورت مشاھده ای و بدون تکرار در 19 و 20 آبان با قطعات 2000 متر مربعی واقع در شرکت زراعی دشت ناز و منطقه فریم (در مزرعه زارع) کشت گردید .علاوه بر مقایسات عملکرد ژنوتیپ ها و اجزای آن، میزان تحمل به بیماری های رایج هر یک از ژنوتیپها نیز برآورد گردید و مشخص شد که لاین ھای مورد مطالعه واکنشهای متفاوتی نسبت به بیماری ها داشتند. یادداشت برداری های زراعی درخلال دوره داشت شامل ارتفاع بوته، دوره گلدهی، طول سنبله ، تعداد سنبله در متر مربع ، تعداد دانه در سنبله، انجام و پس از برداشت، وزن هزار دانه ژنوتیپ ها معلوم و عملکرد توزین شد. نتایج بدست آمده ، نشان دهنده تفاوت در عملکرد ژنوتیپ ها در درون و بین مکان های آزمایش بود . بر این اساس لاین های شماره 5 و9 و 17 بترتیب عملکردهای 629/6 و 889/5 و 611/6 تن در هکتار و برتری 16 و 3و 16 درصد نسبت به شاهد گنبد برای شرکت زراعی دشت ناز و عملکردهای 15/3 و 56/3 و 76/3 تن در هکتار و برتری عملکرد 3و 17 و 23 درصد در فریم نسبت به شاهد گنبد داشتند. با توجه به حساس بودن لاین شماره 5 به بیماری فوزاریوم ، می توان از لاین های شماره 9 و 17 هم برای دشت و هم برای کوهپایه استفاده نمود.

مستندات اجرای طرح/پروژه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها