طرح تحقیقی ترویجی بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امید بخش گندم نان با رقم شاهد احسان در شرایط زارعین مازندران

379/99 1399/12/14 طرح های اجرایی 62 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات طرح های اجرایی

حوزه دانش :

غلات

محل انجام طرح/ پروژه :

در شرایط مزرعه کشاورز در میاندورود(شرکت زراعی دشت ناز) و ساری( کیاسر)

چکیده ترویجی :

به منظور بررسی لاین‌های در دست معرفی پنج لاین امید بخش گندم شامل N-94-8 N-94-16, N-94-13, N-94-12, N-94-11, با رقم شاهد احسان بدون تکرار در دو منطقه دشت ناز و کیاسر در سال 97-1396 اجرا گردید. مساحت کرت‌ها 1000 مترمربع و تراکم بذر براساس 400 دانه در متر مربع با فاصله خطوط 17 سانتی متر در نظر گرفته شد. این آزمایش جهت مقایسه عملکرد و سایر صفات مورد بررسی با شاهد در شرایط زارع اجرا گردید. نتایج داده‌های مربوط به عملکرد دانه و صفات مورد مطالعه حاکی از وجود اختلاف بین لاین‌های مورد ارزیابی از نظر عملکرد دانه وجود داشت. مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که لاین‌ N-94-12= WBLL1*2/TUKURU*2/4/CROC_1/AE.SQUARROSA با میانگین عملکرد دانه در دو منطقه 275/6 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود. لذا معرفی این ژنوتیپ¬ به همراه سایر ارقام مورد کشت برای الکوی کشت پایدار برای مناطق مورد نظر قابل توصیه می‌باشد.

مستندات اجرای طرح/پروژه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها