معرفی انجمن

  ارتقاء سطح دانش و مهارت بهره برداران بخش کشاورزی از مهمترین وظایف انجمن خبرگی ترویج واموزش کشاورزی می باشد.لذا این انجمن با ایجاد هماهنگی و ارتباط هرچه مؤثرتر با زیر بخش های اجرایی و بخش های تحقیقاتی، با به اشتراک گذاری راهبردهای جدیدترویجی نظیر سایت های جامع الگویی تولید، کانون های یادگیری ، سایت های IPM/FFS  و IPCM  ، روز و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی، جشنواره و نمایشگاه های ترویجی تخصصی ،مراسم انتخاب نمونه ها، بازدیدها و تورهای تخصصی داخلی و خارجی ،فن بازارو نوآوری کشاورزی ،آموزش های مهارتی ترویجی ،مزارع نمایشی ،نمایشگاه فروش مستقیم محصولات کشاورزی ،طرح های تحقیقی – ترویجی ،...  توسط فعالان این بخش اقدامموثری را در جهت افزایش ضریب پوشش فعالیت های ترویجی انجام دهد.

  توانمندسازی نیروی انسانی تولیدکننده و بهره بردار، تشکل های مردمی و کارگزاران اجرایی

    بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی وشبکه ترویج در راستای انتقال دانش فنی به عرصه های تولیدی

 اجرا و پیاده ­سازی فعالیت ­ها و اقدامات ترویجی به شکل مشارکتی و تعاملی(با تاکید بر کانون­ های یادگیری و سایت­ های الگویی)

بهره ­برداری حداکثری از توان و ظرفیت جوامع محلی (مددکاران، تسهیل گران، رهبران محلی، کشاورزان پیشرو)

نیازسنجی ، اجرا و ارزیابی فعالیت های آموزشی ترویجی و مهارتی متناسب با نیازهای بهره برداران و تولیدکنندگان کشاورزی

 تغییر بینش و رفتار بهره برداران از طریق الگو سازی روش های ترویجی مناسب

 

تسهیل­گری و راهبری دانش

 ایجاد بانک دانشی

ایجاد بورس دانشی در افق 1404

فعالیت های انجمن