قسمت دوم از مجموعه پنج قسمتی پرورش نشاء در جعبه برای کشت مکانیزه برنج

353/99 1399/12/11 رسانه ای 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

غلات

توضیحات :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@

واژگان کلیدی :

قسمت دوم از مجموعه پنج قسمتی,پرورش نشاء در جعبه,کشت مکانیزه برنج

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@

همرسانی

دیدگاه ها